REGULAMIN UCZNIA

I Prawa Ucznia
1.   Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanej nauki i bezpiecznych warunków przebywania w szkole.
2.   Uczeń ma prawo do poszanowania swojej godności, a także do zachowania i ochrony własnej prywatności. W szczególności nie może być w żaden sposób dyskryminowany ze względu na pochodzenie, rasę, narodowość, wyznanie, stan zdrowia lub stan posiadania.
3.   Uczeń ma prawo do swobodnego wypowiadania swoich poglądów, o ile odbywa się to w kulturalny sposób, nie obraża to uczuć innych osób i nie narusza ich praw oraz nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawnymi i założeniami Statutu Szkoły.
4.   Uczeń ma prawo do poszanowania swoich praktyk religijnych, o ile nie stoją one w sprzeczności ze statutem, celami i programem wychowawczym szkoły.
5.   Uczeń ma prawo do wszechstronnego rozwijania swoich zainteresowań poprzez
a)   uczestnictwo we wszelkich formach zajęć organizowanych przez szkołę dla jego grupy wiekowej np. zielonych szkołach, wycieczkach, kołach zainteresowań;
b)   organizowanie na terenie szkoły innych form działalności pod warunkiem uzyskania na to zgody dyrektora Szkoły.
6.   Uczeń ma prawo do rzetelnej i sprawiedliwej oceny swojej wiedzy i jawnych kryteriów oceniania. Ocena jest wystawiana za wiadomości, postęp, włożony wysiłek, systematyczność pracy, terminowe wywiązywanie się z nałożonych obowiązków, wykazywanie zainteresowania i rzetelny udział w zajęciach.
7.   Uczeń ma prawo do odwoływania się w sytuacjach konfliktowych do wychowawcy klasy, wybranego nauczyciela, pedagoga szkolnego lub dyrektora Szkoły.
8.   Uczeń ma prawo zwrócić się na początku lekcji do nauczyciela o usprawiedliwienie nieprzygotowania do zajęć. Każde usprawiedliwienie będzie indywidualnie rozpatrywane przez nauczyciela zgodnie z Przedmiotowym Systemem Oceniania.
9.   Temat pracy klasowej i zakres obowiązującego materiału musi być ściśle określony. Prace klasowe powinny być zapowiadane z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel ma obowiązek oddania i omówienia ocenionych prac w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym dwóch tygodni, chyba że zachodzą okoliczności losowe, które to uniemożliwiają.
10.Niezapowiedziane mogą być tylko krótkie sprawdziany obejmujące materiał ostatnich trzech lekcji. Kartkówki mogą się odbywać na każdej lekcji.
11.W ciągu tygodnia nie powinny odbywać się więcej niż trzy prace klasowe i nie więcej niż jedna w ciągu dnia nauki.
12.Jeżeli klasówka nie mogła się odbyć w planowanym terminie, wyznaczenie nowego może się odbyć z naruszeniem normy. Termin i formę zaliczenia zaległej klasówki ustala nauczyciel.
13.Na wakacje i wszystkie ferie ( wielkanocne, bożonarodzeniowe i przerwę semestralną) nie są zadawane prace domowe.

II Obowiązki Ucznia
1.   Podstawową powinnością ucznia jest nauka oraz systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia szkolne w tym także zajęcia pozalekcyjne.
2.   Uczeń zobowiązany jest rzetelnie uczestniczyć w zajęciach, szanować pracę nauczycieli, kolegów i innych osób oraz nie zakłócać toku zajęć.
3.   Uczeń zobowiązany jest do posiadania podręczników, zeszytów, pomocy i przyborów potrzebnych na zajęciach.
4.   Uczeń, który z różnych przyczyn ( choroba, wyjazd, zawody sportowe, udział w konkursach itp. ) był nieobecny na lekcjach, jest zobowiązany do uzupełnienia materiału.
5.   Uczeń ma obowiązek postępować uczciwie i godnie, okazywać szacunek innym osobom, zarówno dorosłym, jak i uczniom.
6.   Uczeń ma obowiązek uczestniczyć i zachowywać się godnie podczas uroczystości organizowanych przez Szkołę oraz uroczystości religijnych np.rekolekcji.
7.   Obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad kultury współżycia z ludźmi, w tym kultury słowa.
8.   Uczniowi nie wolno głosić poglądów nawołujących do nienawiści, nietolerancji wobec kogokolwiek.
9.   Uczeń jest zobowiązany do wykonywania poleceń wydawanych przez władze szkoły, nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
10.Uczeń nie może w jakiejkolwiek formie naruszać godności innych osób (słowem, gestem, czynem).
11.Uczeń nie może naruszać cudzej własności, ani korzystać z rzeczy innych osób bez pozwolenia.
12.Uczeń ma obowiązek dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. Nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa swojego lub innych.
13.Uczeń ma obowiązek być ubrany estetycznie, skromnie oraz stosownie do warunków atmosferycznych tak, aby mógł uczestniczyć w zajęciach odbywających się poza budynkiem szkolnym. W szczególnie rażących przypadkach niedostosowania ubioru do warunków pogodowych nauczyciel ma prawo do pozostawienia dziecka w szkole pod opieką innego nauczyciela (np. w świetlicy).
14.W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy.
15.Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia, spożywania i rozprowadzania środków odurzających, alkoholu, tytoniu i innych używek.
16.Uczeń ma obowiązek dbać o wygląd szkoły i jej otoczenia, troszczyć się o należyty stan pomieszczeń szkolnych i wyposażenia szkoły ze szczególnym uwzględnieniem swojej klasy. Za szkody dokonane przez uczniów odpowiadają sprawcy i ich rodzice.
17.Uczniów obowiązuje dbanie o dobro wspólne. Powinni oni zgłaszać pracownikom Szkoły zauważone uszkodzenia i awarie, dbać o dekoracje w klasach i na korytarzu.
18.Uczniowie w czasie pobytu w szkole (przerwy i zajęcia przewidziane planem lekcji)nie mają prawa wyjścia poza teren szkoły bez opieki nauczyciela.
19.Uczeń jest zobowiązany do poszanowania pracy innych osób, zarówno swoich kolegów, jak i wszystkich pracowników Szkoły.
20.Na terenie szkoły obowiązuje sezonowa zmiana obuwia.
21.Uczeń musi przestrzegać obowiązujących na terenie szkoły przepisów bezpieczeństwa w tym także regulaminu korzystania ze świetlicy, z biblioteki, boiska, sali gimnastycznej.
22.O każdym wyjściu ucznia ze szkoły w czasie zajęć (np. do lekarza) musi być poinformowany wychowawca klasy lub dyrektor.
23.Uczniowie, którzy nie ukończyli 7 lat, po zajęciach lekcyjnych przebywają w świetlicy lub odbierani są przez upoważnione osoby. Rodzice/ opiekunowie tych uczniów na początku roku szkolnego składają oświadczenia, które zawierają informacje o sposobie odbioru dziecka ze szkoły.

III Nagrody i Kary
1.  Uczniowie szczególnie wyróżniający się swoją postawą, osiągnięciami w nauce, sporcie, wynikami w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i wszelkich pracach na rzecz Szkoły i środowiska mogą zostać nagrodzeni:
     a) pochwałą ustną;
     b) pochwałą pisemną lub dyplomem;
     c) listem pochwalnym wręczanym rodzicom ucznia przez dyrektora Szkoły;
     d) nagrodą rzeczową.
2.  Z wnioskiem o nagrodę dla ucznia może wystąpić do Rady Pedagogicznej nauczyciel, dyrektor Szkoły, wychowawca klasy, Rada Rodziców, grono uczniów.
3.  Wobec uczniów, którzy nie przestrzegają zasad współżycia obowiązujących w Szkole, stosowane są działania wychowawcze m.in.: rozmowy z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym, informowanie rodziców ustnie lub na piśmie o niewłaściwym zachowaniu ucznia, podjęcie działań mających na celu zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę.
4.  Uczniowi przysługuje prawo złożenia wyczerpujących wyjaśnień dotyczących zarzucanego mu czynu.
5.  Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
IV Zasady Porządkowe
1.  Uczniowie przychodzą do Szkoły w stosownym stroju czystym, schludnym i skromnym, a w dniach wyjść klasowych i uroczystości w galowym stroju szkolnym.
2.  Do zakończenia zajęć lekcyjnych telefony komórkowe muszą być wyłączone i schowane. Użycie telefonu dozwolone jest wyłącznie za zgodą nauczyciela lub wychowawcy w szczególnych przypadkach (np. choroba, stan zdrowia, podawanie leków).
3.  Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą kierownika/opiekuna wycieczki i rodziców. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt.
4.  Po zakończeniu lekcji, do momentu opuszczenia szkoły przez ucznia, telefon może być włączony i służy wyłącznie do komunikowania się z rodzicami lub opiekunami po uzgodnieniu z wychowawcą.
5.  Do szkoły nie wolno przynosić:
a) innych urządzeń elektronicznych;
b) alkoholu, papierosów i środków odurzających;
c) petard i środków pirotechnicznych;
d) innych przedmiotów i substancji zagrażających bezpieczeństwu uczniów.
e) piłek, przynoszonych przez uczniów nie wolno używać na korytarzach szkolnych, ani przed szkołą na parkingu, lecz tylko na boisku szkolnym.
6.  Nie zaleca się przynoszenia sprzętów wartościowych, których nie można właściwie zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą.
7.  Uczniów obowiązuje:
     a) punktualne przybycie na lekcje;
     b) przygotowanie ławki do zajęć tj pozostawienie na blacie jedynie przyborów do pisania, zeszytu i książki z danego przedmiotu, innych niezbędnych pomocy naukowych. W szczególności na ławce nie powinny znajdować się :
         - jedzenie i picie,
         - zabawki rozpraszające uwagę,
         - części garderoby,
         - sprzęt sportowy;
     c) zachowanie umożliwiające nauczycielowi prowadzenie lekcji, a w szczególności respektowanie wszelkich jego poleceń;
     d) szacunek i kultura osobista wobec nauczyciela i kolegów;
     e) utrzymanie porządku wokół swojej ławki i w klasie, poszanowanie własności innych osób;
     f) zakaz jedzenia i żucia gumy w czasie lekcji;
     g) zakaz ściągania;
8.  W czasie przerw i zajęć świetlicowych nie wolno:
     a) siadać na parapetach i szafkach;
     b) grać w piłkę przed budynkiem szkolnym;
     c) przebywać przed budynkiem szkolnym lub na boisku bez opieki nauczyciela;
     d) opuszczać terenu Szkoły;
     e)  przebywać w Sali gimnastycznej i na widowni bez nauczyciela;
9.  W stołówce trzeba przestrzegać ogólnie panujących norm dobrego wychowania a w szczególności:
     a) zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać innym ( zachować ciszę, w spokoju czekać na wydanie obiadu);
     b) sprzątać po sobie (to znaczy odnosić naczynia, ustawiać krzesła i stoliki);
     c) nie marnować jedzenia.
10.  Po lekcjach należy zachowywać się tak, aby nie utrudniać pracy kolegom i nauczycielom tych klas, w których trwają jeszcze lekcje lub zajęcia pozalekcyjne.
11.  Po lekcjach należy uporządkować klasę, zbierając śmieci i ustawiając ławki. Należy sprawdzić, czy dekoracje w klasie i jej pobliżu nie wymagają poprawienia i w razie potrzeby przywrócić je do stanu, w którym zdobią, a nie szpecą szkołę.
12.  Zasady obowiązujące podczas wyjść, zajęć odbywających się poza terenem szkoły i wyjazdów każdorazowo są szczegółowo ustalane. Każdy uczeń musi sobie zdawać sprawę, że wychodząc poza teren Szkoły reprezentuje jej dobre imię. W związku z tym obowiązują go wszystkie zasady regulaminu Szkolnego oraz bezwzględne posłuszeństwo wobec opiekunów.
13.  W czasie lekcji uczniowie nie przebywają na korytarzach szkolnych.
14.  14. Uczniowie, którzy przychodzą do szkoły przed lekcjami, udają się do świetlicy szkolnej, mimo, że nie są zapisani.
15.  15. Rodzice, którzy przyprowadzają uczniów klas młodszych do szkoły przed lekcjami, odprowadzają dzieci do świetlicy szkolnej i przekazują je pod opiekę nauczycieli świetlicy.
V Organizacja wycieczek, imprez i zabaw szkolnych
1.   Udział uczniów w wycieczce wymaga pisemnej zgody rodziców/opiekunów.
2.   Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczki są kierownik wycieczki i opiekunowie grup. Opieka ich ma charakter ciągły.
3.   Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającym i kończącym wycieczkę jest plac przy szkole. Termin i godzinę odbioru uczniów z wycieczki podaje rodzicom wcześniej kierownik wycieczki.
4.   Informacja o sposobie odbioru dzieci ma formę pisemną, podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów).
5.   Zabawy, imprezy szkolne i klasowe odbywają się w sposób zorganizowany:
a)   uczniowie w czasie zabawy (imprezy klasowej) przebywają tylko w wyznaczonych salach i korytarzach pod opieką wychowawcy, innego nauczyciela lub wyznaczonego opiekuna,
b)   po zakończonej zabawie (imprezie) uczestnicy powinni zostawić pomieszczenie w czystości i porządku.
6. Zabawy (imprezy klasowe) odbywają się w godzinach otwarcia szkoły lub za zgodą dyrektora w innym czasie.
7. Termin i godzinę odbioru uczniów z imprezy lub zabawy szkolnej podaje rodzicom wcześniej wychowawca lub inny nauczyciel odpowiedzialny za imprezę.
8. Informacja o sposobie odbioru dzieci ma formę pisemną, podpisaną przez rodziców/ opiekunów.
9. Uroczyste apele i akademie odbywają się wg opracowanych na te okazje scenariuszy.
10. Uroczystości szkolne, w szczególności rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, apele z okazji świąt narodowych, pasowanie na ucznia, odbywają się z udziałem sztandaru szkolnego.
VI Samorząd szkolny
1. Samorząd Szkolny tworzy cała społeczność uczniowska.
2. Wybory do Samorządu Szkolny odbywają się według regulaminu wyborczego.
3. Samorząd Szkolny działa zgodnie z ustalonym planem pracy wynikającym z potrzeb szkoły oraz w oparciu o propozycje zgłoszone przez społeczność uczniowską.
4. Samorząd Szkolny współpracuje z Rzecznikiem Praw Ucznia.
5. Samorząd ma prawo przedstawić swoje postulaty Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców.
6.  Samorząd Szkolny i Samorząd Klasowy mają prawo do pomocy wychowawców i nauczycieli w realizacji zadań.
7.  Zasady pracy Samorządu Szkolnego określa regulamin.
VII Tryb rozstrzygania sporów
1.  Spory na terenie szkoły powinny być rozwiązywane w atmosferze porozumienia i wzajemnego poszanowania.
2.  Spory wewnątrz oddziału klasowego rozstrzyga się na terenie klasy wspólnie z wychowawcą.
3.  W przypadku naruszenia praw ucznia uczniowie mogą zasięgnąć porady i odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia
4.  Tryb rozstrzygania sporów i sposób ich rozwiązywania określa statut szkoły.
Skip to content