REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA

 REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 8 im. Jana Brzechwy
               im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze w CZASIE PANDEMII COVID-19

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych z dnia 15 maja 2020 r. , aktualizacja z dn. 3.07.2020 r., 25.08.2020 r.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Za opracowanie, wdrożenie i nadzór nad stosowaniem Regulaminu odpowiada Dyrektor Szkoły.
Do przestrzegania postanowień Regulaminu zobowiązani są wszyscy nauczyciele, pracownicy, uczniowie oraz rodzice.
Nieprzestrzeganie Regulaminu przez nauczycieli i pracowników jest traktowane jak naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
Nieprzestrzeganie Regulaminu przez uczniów jest traktowane jak naruszenie podstawowych obowiązków uczniowskich .
Nieprzestrzeganie Regulaminu przez rodziców/opiekunów uczniów powoduje odmowę wejścia do budynku szkoły.
Nauczyciele, Pracownicy pisemnie potwierdzają zapoznanie się z Regulaminem.
Uczniowie, rodzice zostają zapoznani przez wychowawców klas z Regulaminem w szkole, poprzez e-dziennik lub stronę internetową szkoły.
Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2020r. do czasu odwołania pandemii na terenie kraju.
Niniejszy Regulamin został opracowany na potrzeby działania Szkoły Podstawowej nr 8 w Zielonej Górze w okresie trwania pandemii -COVID-19. Regulamin ma na celu usprawnienie bezpiecznego funkcjonowania szkoły tak, aby w jak najbardziej optymalny i możliwy do zrealizowania sposób zapobiec zakażeniem i rozprzestrzenianiu się wirusa.
Od 1 września 2020 – w okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej w trybie stacjonarnym, zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć.
W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.
Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej szkoły. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Wariant C – kształcenie zdalneDyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zajęcia on-line będą się odbywały z wykorzystaniem funkcjonalności Microsoft365 oraz platformy e-podręczniki.
Aktywności określone przez nauczyciela w zadaniach on-line, potwierdzające zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dające podstawę do oceny pracy ucznia będą realizowane z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronach internetowych wskazanych przez nauczyciela.
Kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. Niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do realizacji zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz nadmierne obciążenie pracą przed monitorem komputera.
Udział uczniów we wszystkich formach nauczania – stacjonarnym, hybrydowym, zdalnym we wszystkich zajęć edukacyjnych jest obowiązkowy.
O formie i terminach tych zajęć w przypadku zmiany rodzice i dzieci zostaną poinformowani przez Dyrektora szkoły niezwłocznie .
W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu ( zgodnie ze wskazaniem lekarskim) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas. Obowiązek wykonania tego zadania spoczywa na wychowawcy klasy.
Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych
Nie organizuje się wycieczek szkolnych oraz uroczystości szkolnych.
Zajęcia wychowania fizycznego organizuje się w miarę możliwości na powietrzu i nie prowadzi się gier zespołowych.
Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe).
W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. Instrument wypożyczony jest przypisany do jednego ucznia przez cały rok szkolny.

ZASADY PORZĄDKOWE

Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem lekcji, zostawiają wierzchnie okrycie w przydzielonych zamkniętych szafkach (1-3 na piętrach, klasy 7,8 na parterze). Uczniowie, którzy przychodzą do szkoły wcześniej niż 15 minut przed lekcjami, na zajęcia lekcyjne oczekują w świetlicy szkolnej lub bibliotece. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na zajęcia religii (zajęcia religii w środku planu, pomiędzy lekcjami) oczekują na kolejne zajęcia lekcyjne w świetlicy lub bibliotece.
Uczniowie podczas przerw na korytarzach zasłaniają usta i nos.
W Sali gimnastycznej wydziela się przestrzeń przeznaczoną na przebieralnię dla chłopców, dziewczynki przebierają się w dwóch szatniach.
Uczniom nie wolno w czasie przerw i zajęć lekcyjnych opuszczać terenu szkoły.
Uczniom nie wolno przebywać bez opieki na terenie boiska. W czasie zajęć i przerw lekcyjnych z boiska i placu zabaw uczniowie korzystają wyłącznie pod opieką nauczycieli.
Wyjście poza teren szkoły w czasie trwania zajęć może nastąpić wyłącznie pod opieką nauczyciela.
Po zakończonych zajęciach lekcyjnych lub pozalekcyjnych uczniowie niezwłocznie udają się do domu lub przebywają na terenie szkoły w świetlicy pod opieką nauczyciela.
Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły wartościowych przedmiotów, gdyż szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie, zniszczenie, zagubienie lub kradzież.
W sali gimnastycznej, komputerowej, techniki, gabinecie fizycznym, chemicznym, geograficznym bibliotece, na placu zabaw, uczeń stosuje się do regulaminów porządkowych obowiązujących w danym pomieszczeniu lub wyznaczonej powierzchni. Z regulaminami zapoznają uczniów nauczyciele na początku roku szkolnego.
Plac zabaw przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów klas 1-3.

ZADANIA WYCHOWAWCY KLAS

Wychowawcy klas zbiorą informację dotyczące:
aktualnych telefonów i adresów mailowych uczniów i rodziców w swojej klasie,
możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w warunkach domowych w czasie ewentualnego trwania zajęć on-line,
Wychowawca zorganizuje we wrześniu spotkanie z rodzicami z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego – na którym przekaże informacje o zasadach pracy szkoły w roku szkolnym 2020/21.
Wychowawca wyjaśnia dzieciom jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
Umieszcza w widocznym miejscu w sali infografiki- sporządzone w ramach lekcji wychowawczej razem z uczniami w formie plakatu przypominające wprowadzone zasady bezpieczeństwa.
Wychowawcy i nauczyciele klas 1-3 organizują przerwy śródlekcyjne zgodnie z wytycznymi.

ZADANIA RODZICÓW

Prowadzi wnikliwą obserwację swojego dziecka, która pozwoli dostrzec symptomy zakażenia. Najczęściej jest to: kaszel, katar, biegunka, a także przekrwienie błony śluzowej nosa i bóle głowy.
Nie przyprowadza do szkoły dziecka, które źle się czuje (ma podwyższoną temperaturę ciała, kaszel, katar, biegunkę, przekrwioną błonę śluzową nosa i bóle głowy).
Nie posyła dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
Przychodząc do szkoły zawsze obowiązkowo ma maseczkę/przyłbicę i dezynfekuje ręce,
Przyprowadzając i odbierając dziecko ze szkoły wchodzi wejściem wyznaczonym do odbioru dzieci ze świetlicy, odbierając lub przyprowadzając dziecko do szkoły podchodzi do właściwego wejścia i nie wchodzi na teren szkoły.
Nie porusza się po budynku. Jeżeli potrzebuje kontaktu dzwoni telefonem komórkowym lub dzwonkiem do drzwi głównych
Jeśli zauważy u dziecka lub podejrzewa zakażenie COVID – 19, kontaktuje się z właściwymi służbami medycznymi i powiadamia dyrektora szkoły.
Wyjaśnia dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
Regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny, aby unikało dotykania okolic oczu, nosa i ust, często myło ręce wodą z mydłem, nie podawało ręki na powitanie, zasłaniało usta i nos w czasie kichania i kasłania.

§ 2
ZASADY PRZYPROWADZANIA ORAZ ODBIERANIA DZIECI

Wydziela się wejścia dla wchodzących i wychodzących ze szkoły:
Wejście główne A – przeznaczone jest dla:
wchodzących  i wychodzących pracowników jednostki,
rodziców dzieci 1-3 przyprowadzających i odbierających dzieci ze świetlicy,
uczniowie kl. 1-4
w czasie lekcji po uprzednim zdezynfekowaniu strefy, pracownicy z dziećmi korzystają z niej wychodząc na plac zabaw.
Wejście B ( parter od strony parkingu za stołówką) – przeznaczone dla klas 5-8
Wejście C (z łącznika przy Sali gimnastycznej) – przeznaczone do poruszania się uczniów klas 4-8 przy wyjściu na boisko w czasie lekcji wf oraz w czasie przerw między lekcjami,
Wejście D – dostawa obiadów do szkoły, wejście od strony kuchni.
Przy wejściu głównym A ustawione zostaje pudełko, do którego wkłada się dokumenty i korespondencję niewymagającą potwierdzenia odbioru (przy czym listonosz wrzuca listy do zewnętrznej skrzynki pocztowej umieszczonej przy furtce).
Kontakt osobisty osoby obcej w sekretariacie jednostki jest możliwy jedynie w niezbędnej sytuacji, po uprzednim umówieniu spotkania z dyrektorem jednostki lub sekretarzem.
Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do stosowania się do wytycznych zawartych w Procedurze pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do szkoły z winy rodzica/opiekuna.
Szkoła otwarta będzie w godzinach 6.45-16.30
Uczniowie powinni być przyprowadzani/ przywożeni do szkoły zgodnie z planem lekcji ustalonym dla danej klasy.
W klasach pierwszych – 10 minut przed dzwonkiem nauczyciel świetlicy przychodzi po dzieci, które są zapisane do świetlicy i zabiera je do sali świetlicowej, pozostałe dzieci ubierają się i schodzą z nauczycielem, który ma ostatnia lekcję w klasie na parter, gdzie przed szkołą oczekują na nie rodzice i opiekunowie.
Zabrania się przychodzenia i przebywania na terenie szkoły osób trzecich.
Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
Rodzice uczniów nie mogą wchodzić z dziećmi do budynku szkoły, przyprowadzenie dziecka sygnalizują dzwonkiem przy drzwiach wejściowych.
Po wejściu do szkoły dzieci kierują się do szafek oraz do klasy.
Nie obowiązuje obuwie zmienne
W okresie epidemii obowiązuje zakaz przynoszenia z domu do szkoły jakichkolwiek przedmiotów poza podręcznikami i przyborami niezbędnymi do udziału w zajęciach.
Rodzice oczekują na odebranie dziecka przed budynkiem.
Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci musza być zdrowi, mieć zakryte usta i nos.
Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
Jeśli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
Wszelkie informacje rodzice uzyskują od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny, komunikatory internetowe.

§ 3
ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE

W szkole przebywa liczba uczniów określona planem lekcji.
Grupa dzieci będzie przebywać w miarę możliwości w jednej sali.
Organizacja zajęć wychowawczo- opiekuńczych , nauki, zajęć rewalidacyjnych i konsultacji będzie zorganizowana tak, aby zapobiec kontaktowaniu się ze sobą i przemieszczaniu dużej grupy dzieci w celu ograniczenia ryzyka przenoszenia wirusa.
W sali przebywają jednocześnie, tylko dzieci z jednej klasy (z wyjątkiem świetlicy).
Dzieci są zapoznane z zasadami higienicznego przebywania w szkole oraz higienicznego korzystania ze sprzętów w sali przez wychowawców i nauczycieli poszczególnych zajęć.
Nauczyciele sprawują nadzór nad przebywaniem dzieci we wspólnej przestrzeni, dbając o dystans z należytą starannością.
Z sali, w której przebywają dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęty , których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we właściwej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi miedzy sobą.
Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
Nauczyciel klas I-III organizuje przerwy śródlekcyjne dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Przerwy grupa spędza pod nadzorem nauczyciela.
Uczniowie klas 4-8 spędzają przerwy w salach lekcyjnych pod opieką nauczycieli, którzy będą mieli z nimi następną lekcję. Jeśli jest odpowiednia pogoda, nauczyciele sprawujący nadzór w czasie przerwy, wychodzą z uczniami na boisko szkolne.
Nauczyciele, którzy rozpoczynają lekcje przychodzą do szkoły 15 minut wcześniej i oczekują na uczniów w Sali lekcyjnej.
Należy ograniczyć aktywność sprzyjającą bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
Po zajęciach uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej. Zajęcia świetlicowe odbywają się z zachowaniem zasad obowiązujących w sali lekcyjnej.
Dzieci dezynfekują lub myją mydłem antybakteryjnym ręce po każdorazowej wizycie w toalecie.
Przybory i sprzęt dezynfekowane są w miarę potrzeby, elementy wyposażenia sali, które są najczęściej używane (klamki, drzwi, klamki okna, uchwyty szafek itp.) są dezynfekowane minimum 3 razy dziennie.
Uczniowie zajmują ławki ze wskazania nauczyciela , odpowiednio do wzrostu – niedopuszczalna jest zmiana miejsca.

§ 4
PROCEDURA KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

Dla zachowania odpowiedniego dystansu posiłki wydawane są wielozmianowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem (grupami).
Za bezpieczeństwo dzieci podczas spożywania przez nie posiłków odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu została powierzona opieka nad grupą.
Przed wejściem do stołówki nauczyciel zobowiązany jest dopilnować, by dzieci dokładnie umyły ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk.
W stołówce nauczyciel pilnuje, by dzieci zajęły wyznaczone miejsca i nie wstawały od stolików. Należy dopilnować by przy jednym stoliku z posiłków korzystali uczniowie z jednej klasy/grupy.
Posiłki podawane będą dzieciom na naczyniach mytych i wyparzanych w temperaturze min. 60°C
Przed i po posiłku dzieci dezynfekują lub myją ręce mydłem antybakteryjnym.

§ 5
PROCEDURA KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW/BOISKA

Dzieci mogą korzystać z placu zabaw/boiska tylko pod nadzorem nauczyciela.
W czasie pobytu dzieci na placu, boisku nauczyciel ma obowiązek czuwać nad ich bezpieczeństwem oraz organizować im warunki do bezpiecznej zabawy.
Wyjście grup na plac zabaw, boisko.

§ 6
ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W BIBLIOTECE

Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie. Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania osób z zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej.
Wchodząc do biblioteki ,uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce. Nauczyciel – bibliotekarz też pracuje w środkach ochrony osobistej.
Książki, po zdjęciu z ewidencji uczniowie odkładają do wskazanego opisanego datą pudła, gdzie przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie bezpiecznie wypożyczyć innym.

§ 8
PROCEDURA STOSOWANIA ZASAD HIGIENY PRZEZ DZIECI

Dzieci powinny mieć stały dostęp do środków higieny osobistej w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, z których korzystają.
Nauczyciel w pracy z uczniami zobowiązany jest stosować środki ochronne przeciwko koronawirusowi oraz przestrzegać zasad higieny, by dzieci uczyły się przez obserwację dobrego przykładu.
Nauczyciel jest odpowiedzialny za stosowanie podstawowych zasad zapobiegawczych przez dzieci, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażeniem.
Nauczyciel powinien regularnie przypominać dzieciom o zasadach higieny, zaczynając każdy dzień pracy z grupą od zajęć poświęconych tej tematyce. Podczas zajęć prowadzonych w formie dostosowanej do wieku dzieci powinien zwrócić ich uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
Pod kierunkiem nauczyciela dzieci powinny często i regularnie myć ręce, szczególnie:
1) przed i po jedzeniu,

2) po skorzystaniu z toalety,

3) po skorzystaniu z chusteczki higienicznej podczas kichania,

4) po styczności dłoni z powierzchnią lub przedmiotem, które mogły zostać zanieczyszczone  (dzieci mogą być nosicielem wirusa lub chorować bezobjawowo),

5) po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

W razie potrzeby nauczyciel powinien demonstrować dzieciom jak poprawnie należy myć ręce.

§ 9
PROCEDURA DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ

Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące zaakceptowane przez Główny Inspektorat Sanitarny. Środki te dostosowane są do specyfiki działalności placówki, a jednocześnie nieszkodliwe dla dzieci. Działają bakteriobójczo, wirusobójczo i grzybobójczo. Środki te nie wymagają spłukiwania.
Pomieszczenia dezynfekowane są na bieżąco, przynajmniej 2 razy w ciągu dnia lub częściej w miarę potrzeb.
Dezynfekcja przeprowadzana jest w szczególności:
a) przed posiłkami,

b) w czasie przerwy,

c) w codziennych działaniach oczyszczania powierzchni dotykowych (stoły, uchwyty meblowe, klamki, włączniki światła, poręcze, sanitariaty) – minimum 2 razy dziennie.

Wszystkie działania związane z dezynfekcją pomieszczeń prowadzone są przy należytej staranności, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa stosowania środków biobójczych.

§ 10
PROCEDURA DEZYNFEKCJI PRZYBORÓW I GIER

Przybory, pomoce i gry dostępne w szkole są dezynfekowane na bieżąco. Dezynfekcja codzienna obejmuje:
Przybory zebrane w pojemniku pryskane są specjalistycznym preparatem odkażającym i pozostawiane na działanie preparatu na minimum 30 minut oraz codzienne bieżące dezynfekowanie po nieprawidłowym użyciu ( kichnięcie na zabawkę itp.).
Podłogi są myte i dezynfekowane codziennie na koniec dnia.

§ 11
PROCEDURA ZASAD OCHRONY PRACOWNIKÓW

Regulamin wprowadzony w szkole ma za zadanie przede wszystkim chronić zdrowie wszystkich przebywających w placówce osób oraz ich poczucie bezpieczeństwa, mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo oraz należytą staranność w wykonywaniu zaleceń niniejszego Regulaminu.
Wszyscy pracownicy zobowiązani są do wykonywania obowiązków z należytą starannością i stosowania się do Regulaminu obowiązującego w szkole.
Pracownicy zobowiązani są do zachowania odpowiedniego dystansu społecznego między sobą (minimum 1,5 m).
Wszyscy pracownicy szkoły zostali zapoznani z zasadami nowego reżimu sanitarnego obowiązującego w placówce.
Każdy pracownik zobowiązany jest dostosować swoje działania do systemu pracy obowiązującego w placówce, oznacza to:
zachowanie bezpieczeństwa w pracy, według procedur zastosowanych w placówce,
zachowanie szybkiego przepływu informacji – wyznaczone kontakty.
6. Każdy pracownik zostaje wyposażony w środki ochronne:

przyłbica lub maseczka,
fartuch lub kombinezon ochronny – jeśli zajdzie taka potrzeba
rękawiczki jednorazowe,
Pracownicy używają środków ochrony zgodnie z ich przeznaczeniem, jednocześnie stosując się do procedur ich używania i stosują zasady bezpiecznej utylizacji tych środków:
rękawiczki jednorazowe po każdorazowym zużyciu, w sposób bezpieczny zostają wyrzucone do zamykanego pojemnika na odpady,
przyłbica jest wielorazowego użytku, utylizowana powinna być, gdy przestaje spełniać swoje zadanie ochronne (wyrzucona do szczelnie zamkniętego pojemnika na odpady),
kombinezon ochronny lub fartuch jest używany w sytuacji zagrożenia, gdy stwierdzone zostaną przesłanki do odizolowania dziecka z objawami SARS-COVID19 (zużyty kombinezon fartuch powinien być zdjęty w sposób bezpieczny, włożony do worka, szczelnie zawiązany i włożony do pojemnika na odpady).

§ 12
PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 U DZIECKA/PRACOWNIKA

Wszystkie działania w przypadku pojawienia się symptomów chorobowych u dziecka muszą być prowadzone w poszanowaniu praw i godności dziecka. Najwyższym celem tych działań powinno być bezpieczeństwo wszystkich osób w placówce i dobro dziecka.
Podejrzanym o zakażenie koronawirusem może być dziecko i pracownik , u którego występują objawy ze strony układu oddechowego – suchy kaszel, ból mięśni, problemy z oddychaniem z towarzyszącą gorączką 38 °C mierzona termometrem bezdotykowym lub innym niż bezdotykowy, gdy temperatura wynosi pomiędzy 37,2 °C – 37,9°C . U dzieci objawy zakażenia mogą przejawiać się łagodną chorobą układu oddechowego.
W celu uchronienia innych dzieci i pracowników przed zakażeniem osoby podejrzane o zakażenie COVID-19 będą izolowane w wyznaczonym pomieszczeniu ( gabinet 217 )
Dzieci i osoby dorosłe, które źle się poczują poddawane są kwalifikacji do dalszego postępowania, w zależności od objawów.
W przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19 dziecka lub pracownika do dyspozycji nauczycieli i pracowników dostępne są numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.
Dyrektor Departamentu Oświaty i Spraw Społecznych  68 4564118.
Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego   68 45756653.
Naczelnik Wydziału Oświaty 68 4564975.
Kurator Oświaty 684 527 414.
Stacja sanitarno-epidemiologiczna – 507055962.
Służby medyczne – 68 3296478, 68 3296481 lub alarmowy 112, 999.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – + 48 222 500 115
Do przestrzegania Regulaminu zobowiązani są:
dyrektor ,
z-cy dyrektora,
wszyscy pracownicy,
uczniowie
rodzice dzieci uczęszczających do szkoły.
W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy nauczyciela lub innego pracownika szkoły i zaobserwuje on co najmniej jeden z objawów mogących świadczyć o zakażeniu powinien:
osłonić usta i nos maseczką ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia,
jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
do czasu otrzymania pomocy odizolować się od dzieci i innych osób pracujących w szkole
powiadomić dyrektora o swoim podejrzeniu i podjętych działaniach,
dalszy tryb postępowania określi Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
w przypadku gdy osobą podejrzaną o zakażenie jest nauczyciel, opiekę nad grupą przejmuje inna osoba wskazana przez dyrektora.
8. W sytuacji gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy dziecka:

nauczyciel opiekujący się grupą natychmiast telefonicznie powiadamia dyrektora lub wicedyrektora o złym samopoczuciu dziecka i występujących objawach.
osoba wyznaczona bezzwłocznie zaprowadza dziecko do wyznaczonego pomieszczenia zapewniającego izolację,
dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona zawiadamia Rodziców o podejmowanych działaniach i Stację Sanitarno-Epidemiologiczną,
nauczyciel grupy pozostaje z resztą dzieci w sali zapewniając im opiekę i bezpieczeństwo,
osoba opiekująca się dzieckiem z podejrzeniem zakażenia nakłada dziecku maskę i zabezpiecza siebie, zakładając fartuch lub kombinezon ochronny, rękawiczki i maskę oraz pozostaje z dzieckiem w izolacji do odwołania,
po przyjeździe Rodziców do szkoły opiekę nad dzieckiem przejmują Rodzice i postępują zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
decyzja w sprawie osób (dzieci, pracowników), które miały bliski kontakt z podejrzanym o zakażenie dzieckiem lub pracownikiem powinna zostać podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi, pracownikami oraz rodzicami dzieci uczęszczających do szkoły.

§ 13
PROCEDURA POWIADAMIANIA

System powiadamiania jest tak skonstruowany, aby jak najszybciej powiadamiani byli rodzice/opiekunowie dziecka oraz Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. W przypadku wystąpienia intensywnych objawów, symptomów zagrażających życiu zostają wezwane służby ratunkowe.
W kilku widocznych miejscach w szkole wywieszone są niezbędne numery telefonów (służby sanitarne, ratunkowe).
Każdy pracownik nosi przy sobie telefon komórkowy.
Rodzice powiadamiani są niezwłocznie po zaobserwowaniu nieprawidłowości – telefonicznie. W sekretariacie szkoły dostępna jest lista z najważniejszymi numerami do Rodziców dzieci przebywających w szkole

§ 14
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z powyższym Regulaminem i zobowiązują się je ściśle przestrzegać.

2. Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2020r. do czasu odwołania pandemii na terenie kraju.

3. Karty monitoringu codziennych prac porządkowych stanowią integralną część Regulaminu.
Skip to content