CEREMONIAŁ SZKOLNY

CEREMONIAŁ SZKOLNY Z WYKORZYSTANIEM SZTANDARU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8

W ZIELONEJ GÓRZE

§ 1

1. Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru.2. Ceremoniał szkolny jest pomocny w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń i innych uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych oraz ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 8 w Zielonej Górze.

§ 2

1.      Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski-Narodu-Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.

Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.

2.      Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie.

W tej samej gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.

3.      Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klas VI wyróżniających się w nauce o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym składzie: Chorąży ( sztandarowy ) i asystujący.

4.      Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców klas oraz samorząd szkolny na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone.

5.      Kadencja pocztu trwa jeden rok ( począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego ).

6.      Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.

7.      Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.Uczeń-ciemne spodnie, biała koszulaUczennice-białe bluzki i ciemne spódnice

8.      Insygnia pocztu sztandarowego:–         biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,-         białe rękawiczki.

9. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:

a)      uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

b)      ślubowanie klas pierwszych

c)      święto szkoły 9.06

d) uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległoście) uroczyste zakończenie roku szkolnego

§ 3

1. Chwyty sztandaru:postawa „zasadnicza”  -sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa. Lewa ręka jak w postawie zasadniczej.postawa „spocznij” – sztandar trzymany przy prawej nodze jak wpostawie „zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie „spocznij”.postawa „na ramię” -chorąży prawą ręką ( pomagając sobie lewą ) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca.postawa „prezentuj” – z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia ( dłoń prawej ręki na wysokości barku ). Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie „zasadniczej”.salutowanie sztandaru w miejscu– wykonuje się z postawy   prezentuj- „Chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy „prezentuj.”salutowanie sztandarem w marszu z położenia „na ramię” w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu.Komendy:
„na prawo patrz” – pochyla sztandar„baczność” – bierze sztandar na ramię

§ 4

  1. Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru:

a)      wprowadzenie sztandaru

§ 5

1. Uczniowie klas pierwszych składają we wrześniu rotę ślubowania i otrzymują „Dyplom pasowania na ucznia”.Tekst ślubowania:

a) uczniów klas I:

„Ja, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 8 im Jana Brzechwy w Zielonej Górze ślubuję:sumiennie i systematycznie uczyć się, wzorowo zachowywać, być dobrym, uczciwym i koleżeńskim,ślubuję: pomagać innym w potrzebie, okazywać szacunek starszym, dbać o dobre imię Szkoły.”

b) członków Samorządu Uczniowskiego:„Ja członek Samorządu Uczniowskiego, wybrany przez społeczność uczniowską naszej Szkoły, ślubuję: „godnie reprezentować interesy koleżanek i kolegów wewnątrz i na zewnątrz szkoły, dbać o działanie zgodne ze Statutem Szkoły, być bezstronnym i sprawiedliwym w rozstrzyganiu spraw uczniowskich, być łącznikiem między społecznością uczniowską, a Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców

c) Absolwentów:„Ja uczeń klasy szóstej, dziś absolwent Szkoły Podstawowej Nr 8 im Jana Brzechwy w Zielonej Górze opuszczając tę Szkołę, ślubuję: „aktywną postawą przyczynić się do rozsławienia imienia Szkoły, którą dziś opuszczam; ślubuję: być w przyszłości dobrym i uczciwym Polakiem”

§ 6

1. Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły.Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych.

Skip to content